Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Žákovský parlament

Žákovský parlament

Ve školním roce 2023/2024 zakládáme na naší škole žákovský parlament, který je tvořen žáky 4. – 9. ročníku. Do jeho čela jsou zvoleni dva koordinátoři z řad vyučujících, jejichž snahou je podpora dovednosti žáků spojených s aktivitami parlamentu tak, aby nebyl pouze formální záležitostí, ale aby byli žáci vedeni k odpovědnosti za svou činnost. Zástupci školního parlamentu se pravidelně setkávají na pracovních schůzkách, na nichž přednášejí návrhy a připomínky vedení školy i pedagogům, jsou prostředkem pro rozvoj spolupráce mezi všemi třídami, zaměstnanci školy a veřejností.

Cíle školního (žákovského) parlamentu

 1. Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy, zajišťovat zpětnou vazbu. 
 2. Zlepšovat spolupráci mezi všemi články školního života.
 3. Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy.
 4. Připomínat dodržování školního řádu a spolupodílet se na rozvíjení klimatu školy.
 5. Pomáhat při organizaci chodu školy, řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy, spolupodílet se na akcích školy.
 6. Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování.
 7. Spolupráce s Klubem rodičů.
 8. Pěstovat kladné vztahy mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt.

Stanovy školního parlamentu

 1. Členové ŠP jsou voleni svými spolužáky na začátku školního roku.
 2. Svoji funkci zastávají v příslušném školním roce.
 3. V případě nutnosti mohou být nadpoloviční většinou svých spolužáků a studentů odvoláni a na jejich místo zvolen jiný třídní zástupce.
 4. Zvolený člen je povinen se pravidelně zúčastňovat všech řádných i mimořádných jednání ŠP, v případě nutnosti se omluvit a sjednat za sebe náhradu /zvoleného zástupce/.
 5. Každý člen ŠP má za povinnost pravdivě informovat své spolužáky a studenty o průběhu jednání, o projednávaných problémech a rozhodnutích, ke kterým ŠP dospěl.
 6. Rozhodnutí ŠP jsou pro všechny žáky a studenty závazná.
 7. ŠP nebude zasahovat do školních záležitostí, jejichž rozhodování je v pravomoci ředitele školy. Rozhodnutí ředitele školy a vedení školy bude respektovat.
 8. Členové ŠP mají právo dotazovat se všech učitelů či vedení školy na nejasnosti spojené s výukou a provozem školy a na jejich případné řešení, spolupodílí na řešení problémů školy.
 9. Žáci, studenti, učitelé a veřejnost jsou informováni pomocí nástěnky i školních webových stránek.
 10. Členové ŠP mají právo nepřijmout zástupce, který by mohl narušit práci a nereprezentoval by svých jednáním dobré jméno ŠP.

Kompetence ŠP

 1. parlament může vznášet dotazy týkající se školních záležitostí;
 2. podávat návrhy na zlepšení činnosti školy a na její vybavení;
 3. o připomínkách týkajících se chodu školy rada neprodleně informuje vedení školy, ta připomínky projedná a zpětně informuje radu o závěrech a možnostech řešení;
 4. podílet se na zlepšení spolupráce mezi učiteli a žáky, školou a rodiči;
 5. pomáhat při akcích pořádaných školou a při zviditelnění školy na veřejnosti.

Pravidla chování v parlamentu:

 1. Jsme součástí jednoho týmu.
 2. Nebojíme se vyjadřovat své názory.
 3. Respektujeme názory všech i mladších spolužáků.
 4. Snažíme se řešit všechny školní problémy.
 5. Snažíme se o lepší atmosféru ve škole.
 6. Zúčastňujeme se všech schůzek parlamentu.
 7. Předáváme spolužákům nezkreslené informace.