Ošetřovné - březen

Vážení rodiče, podkud budete potřebovat vyřídít ošetřovné, zašlete nám požadavek na vystavení formuláře na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a sekretariát školy Váš požadavek vyřídí. Do emailu nezapomeňte napsat jméno a příjmení dítěte a jeho rodné číslo. Potvrzený formulář si musíte vytisknout, doplnit, podepsat a předat zaměstnavateli. V případě, že nemáte možnost si ošetřovné vytisknout domluvte si osboní převzetí formuláře na téže adrese.

Prominutí úplaty MŠ a ŠD

Vážení rodiče, vzhledem k vládním opatřením o uzavření MŠ a ZŠ jsem rozhodla o prominutí úplaty v mateřské škole a školní družině. Úplata se promijí všem v plné výši. Prominutí úplaty platí pro měsíc březen. 

Uzavření ZŠ a MŠ

Z důvodu zhoršující se epidemiologické situace nařídila vláda ČR uzavření základních a mateřských škol od pondělí 1. března po dobu 
3 týdnů. Provoz MŠ by měl být obnoven od 22. března. O aktuální situaci Vás budeme informovat.
 

Nařízení krajské hygienické stanice

Váženi rodiče, zákonní zástupci,

zde si prosím přečtěte nařízení z krajské hygienické stanice,
toto se týká žáků 1. třídy a dále žáků 2. třídy, kteří navštěvují školní družinu. 
 

Všechny děti, které byly v kontaktu s Covid pozitivní osobou, musejí zůstat v karanténě od data, kdy s ní byly naposled v kontaktu. Tato karanténa je v případě testování 10 dnů.

Karanténa znamená, že :

·         nikam nesmí chodit

·         musí být doma, maximálně na zahradu u rodinného domu, na které se nesmí stýkat s další osobou mimo domácnost

·         po dobu karantény nesmí docházet k návštěvám, dbejte na to hlavně u starších osob a chronicky nemocných

·         prosíme o dodržování těchto opatření, děti nemusí vykazovat žádné příznaky nemoci a přesto mohou být infekční

Všichni budou kontaktováni pracovníky call centra o nařízené karanténě a budou jimi poučeni o karanténních opatřeních, popřípadě budou objednáni k testování na odběrové místo.

V případě, že by je pracovník call centra nekontaktoval, prosíme rodiče o kontaktování PL dítěte a objednání na testování.

V případě potíží u dětí, kontaktujte dětské lékaře. Pokud by rodič potřeboval vystavit Paragraf-karanténu, rovněž se  vše řeší přes dětské lékaře.

Ostatním členům domácnosti karanténa nařízena není. Doporučuje se však, aby zvýšili při kontaktu s jinými osobami hygienická pravidla (rozestupy, roušky, atd.)

Mgr. Petra Hrozková
Odborný rada
Oddělení hygieny dětí a mladistvých
+420 558 418 304

Krajská hygienická stanice
Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Územní pracoviště
Frýdek-Místek
tř. Palackého 121
738 02 Frýdek-Místek

informace o opatření ministerstva školství

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA  ZDRAVOTNICTVÍ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021  mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN , dle něhož s účinností od 25. února 2021 od  00:00 do odvolání platí: 

⚫ Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je 

▪ respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny  technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných  norem (např. FFP2/KN 95),  

▪ zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické  podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,  

které brání šíření kapének: 

▪ ve všech vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení), 

▪ na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném  místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry.  

Do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo výše uvedených ochranných prostředků dýchacích cest  používat i jiné ochranné prostředky dýchacích cest, které brání šíření kapének. 

⚫ Výše uvedený zákaz se nevztahuje na: 

▪ děti v mateřské škole (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí  pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či  obdobné prostředky nosit), 

▪ děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách  zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou (na  pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše  uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit), 

▪ ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě  a domově mládeže (na pedagogické pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci  jsou tedy povinni výše uvedený respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné  prostředky nosit), 

▪ školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti, 

▪ žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, žáky přípravného  stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola  dvouletá, a žáky a studenty pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním  klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty, (na pedagogické  pracovníky se tato výjimka nevztahuje, tj. pedagogičtí pracovníci jsou tedy povinni výše uvedený  respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku či obdobné prostředky nosit),

▪ osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou  alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování  tohoto zákazu, 

▪ strávníky ve školních jídelnách v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky,  že sedí u stolu.  

⚫ Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné,  aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje  vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. 

⚫ Vláda ČR zajistila pro zaměstnance škol a školských zařízení distribuci dalších téměř 3,5 milionů kusů respirátorů normy FFP2. Jedná se o další etapu mimořádné výpomoci státu školám a školským zařízením pro  pilotní období návratu žáků a studentů do škol a školských zařízení (navazující na obdobnou distribuci na  podzim 2020). 

⚫ MŠMT předpokládá, že k dalšímu provozu škol a školských zařízení zašle další informace v průběhu tohoto  týdne v souvislosti s připravovaným projektem pilotního testování ve školách a s ním spojenou distribucí testů  do škol, ve kterých se předpokládá zahájení prezenční výuky spojené s testováním žáků. 

provoz jídelny po dobu distanční výuky od 4. 1. 2021

V době distanční výuky máte stále možnost odebírat obědy ze školní jídelny (od 4. 1. 2021). 
Obědy budou vydávány do nosičů v době od 10 do 11 hodin. 
 
V případě zájmu kontaktujte co nejdříve vedoucí školní jídelny p. Hýlovou a ke stravování se nahlaste. 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Distanční výuka od 4. ledna

Distanční výuka se od 4. ledna týká 3. - 9. třídy ZŠ. Žáci 1. a 2. třídy nastupují klasicky na prezenční výuku dle svých rozvrhů hodin. 

Rozvrhy hodin on-line výuky najdete v sekci "distanční vzdělávání", rodičům budou zaslány emailem a žáci 2. stupně je najdou také ve svých Google učebnách. 
 
Nadále platí povinnost účastnit se on-line hodin a v případě absence musí dojít k omluvě této hodiny (emailem třídnímu učiteli).
V případě, že žáci nebudou plnit úkoly zadané při distanční výuce bez udání důvodu (např. z důvodu nemoci), bude toto zohledněno při celkovém hodnocení žáka. 
 
Stále si můžete pro své dítě vypůjčit tablet k potřebám distanční výuky - stačí napsat email na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Rozhodnutí KHS

Pro přečtení klikněte na obrázek

rozhodnutí

Informace k ošetřovnému prosinec

Vážení rodiče, kvůli ošetřovnému nemusíte do školy hned. Zašlete nám požadavek k vystavení formuláře na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a sekretariát Váš požadavek vyřídí. Potvrzený formulář si musíte vytisknout, doplnit, podepsat a předat zaměstnavateli. V případě, že nemáte možnost si ošetřovné vytisknout domluvte si osboní převzetí formuláře na téže adrese.

 

Výskyt koronaviru ve škole

Vážní rodiče, 

 
z důvodu náhlého zhoršení epidemiologické situace na naší škole, jsme nuceni s platností od zítřka 18. 12. 2020 uzavřít mateřskou školu i oba stupně základní školy. 
 
Zítřejší naplánována distanční výuka pro 6. a 7. třídu platí. 
 
Do školy by se žáci měli vrátit v pondělí 4. ledna, vše však závisí na aktuální situaci. Sledujte proto prosím své emailové schránky. 
 
 
Dále uvádíme stanovisko a doporučení  Krajské hygienické stanice MSK se sídlem v Ostravě. 
 

Základní kontakty na zákoné zástupce žáků pro ptřeby trasování poskytne Základní škola a mateřská škola Morávka. 

Všechny děti, které byly v kontaktu s Covid pozitivní osobou, musejí zůstat v karanténě od data, kdy s ní byly naposled v kontaktu. Tato karanténa je v případě testování 10 dnů, pokud dítě nebude testováno z důvodu plné kapacity odběrového místa, karanténa se prodlužuje na 14 dnů.

všechny kontakty žáků, kteří přišli do styku s covid pozitivní osobou, byly předány Krajské hygienické stanici, ta následně informuje rodiče a poučí je o dalším postupu
- dotyční žáci musí absolvovat povinnou karanténu v délce 10 nebo 14 dnů (podle doporučení pracovníka call centra)
- karanténa znamená absolutní zákaz setkávání se s jinými osobami než příslušníky domácnosti (možný je např. pobyt venku na zahradě)
- v případě zdravotních problémů kontaktujte neprodleně příslušného dětského lékaře (u dospělých pak svého praktického lékaře)

Pokud by rodič potřeboval vystavit Paragraf-karanténu, rovněž se  vše řeší přes dětské lékaře

Ostatním členům domácnosti karanténa nařízena není. Doporučuje se však, aby zvýšili při kontaktu s jinými osobami hygienická pravidla (rozestupy, roušky, atd.)

 
 

Dny boje proti covidu. Vánoční prázdniny začnou už v pondělí

Vážení rodiče, v souvislosti s aktuální koronavirovou situací vyhlásil ministr školství "Dny boje proti covidu" 

21. a 22. 12. 2020 mají žáci ZŠ volno. 

Celý článek si můžete přečíst zde :https://www.novinky.cz/domaci/clanek/dny-boje-proti-covidu-vanocni-prazdniny-zacnou-uz-v-sobotu-40345202 

Provoz MŠ a ŠJ je zachován. 

Podkategorie

KONTAKT

Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace
Morávka 178
739 04 Pražmo

Sekretariát:
zs.moravka@seznam.cz
+420 558 691 029
IČ: 70942129

VÝUKA

1. hodina 07.55 - 08.40 (10 min)
2. hodina 08.50 - 09.35 (20 min)
3. hodina 09.55 - 10.40 (10 min)
4. hodina 10.50 - 11.35 (10 min)
5. hodina 11.45 - 12.30 (10 min)
6. hodina 12.40 - 13.25 (10 min)
7. hodina 13.35 - 14.20 (05 min)
8. hodina 14.25 - 15.10 (10 min)

HODINY

Mateřská škola:
07.00 - 16.00

Školní družina:
06.30 - 07.30
11.35 - 16.00

Jídelna:
06.00 - 14.30

K ukládání nastavení a správnému fungování využíváme soubory cookies. Používáním webu s jejich používáním souhlasíte.