Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

Mimořádné opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského krajeVážení rodiče, předkládáme Vám znění Mimořádného opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě:

Mimořádné opatření č. 26/2020

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

nařizuje

mimořádné opatření při epidemii

s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. na území celého Moravskoslezského kraje spočívající v

 1. omezení provozu vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

 • individuální návštěvy knihoven a studoven;
 • individuální konzultace;
 • zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
 • laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
 • klinické a praktické výuce a praxi,
 1. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
 • povinné školní docházky;
 • praktického vyučování a praktické přípravy;
 • škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
 • škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
 • praktických škol jednoletých a dvouletých,
 1. omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,
 1. omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,
 1. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,
 1. omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

Mimořádné opatření č. 26/2020

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Čl. I

Důvod vydání mimořádného opatření

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě eviduje k 1.říjnu 2020 výrazný nárůst počtu osob, u kterých byla prokázána nákaza COVID-19 na území celého Moravskoslezského kraje.

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území Moravskoslezského kraje v období od 24.9.2020 do 1.10.2020 evidovala 20 nových lokálních ohnisek nákazy, ve kterých nebyla objasněna epidemiologická souvislost se zdrojem nákazy.

V rámci evidence počtu osob, které onemocněly nákazou COVID-19 zaznamenala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě na území celého Moravskoslezského kraje za období od 24.9. do 1.10.2020 celkem 944 nových případů nákazy.

V Moravskoslezském kraji za období 38. a 39. kalendářního týdne, prioritně v okrese Ostrava-Město je i nadále pozorován výrazně zvýšený výskyt onemocnění COVID19, který přesahuje při 7denní incidence počet 110 případů na 100 tisíc obyvatel 14denní incidence je pak 170 případů 100 tisíc obyvatel. Podíl případů u věkové kategorie 65+ se pohybuje okolo 10 % z celkového počtu. Zhoršená situace je pozorována i v dalších okresech Moravskoslezského kraje, 7denní incidence v okresech Bruntál, Opava, Karviná, Frýdek-Místek a Nový Jičín se pohybuje od 50 do 100 případů na 100 tisíc obyvatel, podíl seniorní populace na celkovém počtu je v rozmezí 7 až 10%.

Zvýšený počet případů vedl v hodnoceném k období k výraznějším počtu nově hospitalizovaných osob, což se projevilo i v mírném nárůstu počtu hospitalizovaných na jednotkách intenzivní péče, avšak stále se jedná o počet minimální, tj. v jednotkách případů.

Výskyty, u nichž je prokázán zdroj nákazy jsou primárně navázány na rodinu či pracoviště, a také na školy, nejedná se tedy o situaci odlišnou v tomto pohledu od zbytku ČR. Mimo to byly hlášeny také výskyty v rámci ve zdravotnických zařízeních a zařízeních poskytovatelů sociální služeb, nejednalo se však o výrazné záchyty.

Na základě analýzy příslušných parametrů pro zařazení do jednotlivých stupňů pohotovosti, včetně epidemiologických kritérií bylo rozhodnuto, že Moravskoslezský kraj bude vzhledem k výraznějšímu nárůstu počtu případů a zvýšenému počtu hospitalizací zařazen do stupně pohotovosti II, tzv. oranžové zóny.

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela nový virus, který má velký potenciál exponenciálního šíření. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy. Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu je v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti, a vnímavý jedinec, což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

Mimořádné opatření č. 26/2020

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 a dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je ovlivnit jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy, tedy člověka vylučujícího virus, lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází u osob bez jakýchkoliv příznaků onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen vyšetřeni. V souladu s aktuálním vývojem epidemiologické situace bylo pro období od 5.10.2020 od 0:00 hodin do 18. října 2020 23:59 hodin přistoupeno k omezení provozu vysokých škol spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole, dále bylo přistoupeno k omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, dale bylo přistoupení k omezení provozu základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského zákona spočívající v zákazu osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,dale bylo přistoupeno k omezení provozu středisek volného času spočívající v zákazu osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání,dale bylo přistoupeno k omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv, a v poslední řadě bylo přistoupeno k omezení provozu škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání nejsou sportovní činnosti, s výjimkou prvního stupně základního vzdělávání v základní škole.

Mimořádné opatření je společně s dalšími platnými mimořádnými opatřeními zaměřeno tak, aby byla zajištěna širší škála specifických opatření zohledňující i předběžnou opatrnost v souvislosti s dalším šířením onemocnění COVID-19.

Cílem mimořádného opatření stále zůstává snaha provést kroky nezbytné ke zpomalení šíření nemoci COVID-19, ochránit rizikové skupiny obyvatel před nakaženými koronavirem SARS-CoV-2, který způsobuje respirační onemocnění COVID-19. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání naplnění kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit i pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

Mimořádné opatření je vydáváno s účinnosti od 5.10.2020 od 0:00 hodin do 18.října 2020 do 23:59 hodin, nicméně s ohledem na stávající epidemiologickou situaci Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě předpokládá, že účinnost mimořádného opatření bude následně prodloužena do 31.10.2020, tedy do doby původního termínu omezení.

Pokud by nebyla realizována žádná mimořádná opatření, nelze s ohledem na shora uvedené skutečnosti důvodně vyloučit, že by celkový počet nakažených na daném území mohl nadále stoupat.

Čl. III
Účinnost

Podle ustanovení § 85 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., nabývá toto nařízení platnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě a účinnosti dnem 5. října 2020 od 00:00 hodin do 18.října 2020 do 23:59 hodin.

Mimořádné opatření č. 26/2020

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Čl. IV

Účinností tohoto mimořádného opatření č. 26/2020 se ruší mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. 24/2020.

Čl. V
Poučení

Podle ustanovení § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. jsou povinny všechny obce s rozšířenou působností na území Moravskoslezského kraje toto nařízení uveřejnit na všech svých úředních deskách a dále zajistit uveřejnění a provedení tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D.

ředitelka

Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje

se sídlem v Ostravě